โรงเรียนบ้านวังยายมาก

หมู่ที่ 3 บ้านวังยายมาก ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679197

LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
director


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังยายมาก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483 เริ่มแรกได้มีประชาชนในหมู่บ้านโดยนายเพ็งขอบเงินมอบบ้านให้ 1 หลัง สร้างอาคารชั่วคราว และนายลอย ฉลวยนายดีแกมเพชรนายแป๊ะ อ่อนจันทร์บริจาคที่ดินร่วมกัน 1 แปลงเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวาวันที่ 26 พฤษภาคม 2483 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางสาวฟื้นขุมแก้วเป็นครูคนแรก ต่อมานายอรุณกล้าเดินดงมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกวันที่ 20 เมษายน 2505 อาคารเรียนชำรุดประชาชนได้บริจาคทรัพย์ วัสดุ สร้างอาคารแบบ ป. 1 ฉ กว้าง 8 เมตรยาว 32 เมตรจำนวน 1 หลังเป็นอาคารกึ่งถาวรเนื่องจากขาดทุนทรัพย์
ต่อมาปี 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติงบจำนวน 290/000 บาทสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลังแบบ ป. 1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียนบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 65/000 บาทเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2520 ขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ ปี 2536

วิสัยทัศน์โรงเรียน

มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยีสุขภาพดีกันทั่วหน้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
  3. สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
  5. บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
  6. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน