โรงเรียนบ้านวังยายมาก


หมู่ที่  3  บ้านวังยายมาก ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 086-9578241

intro3

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒

director

นางสาว กาญจนา ชัยพร
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังยายมาก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483เริ่มแรกได้มีประชาชนในหมู่บ้านโดยนายเพ็ง ขอบเงิน มอบบ้านให้ 1 หลัง สร้างอาคารชั่วคราว และนายลอย ฉลวย นายดี แกมเพชร นายแป๊ะ อ่อนจันทร์ บริจาคที่ดินร่วมกัน 1 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวาวันที่ 26 พฤษภาคม 2483 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางสาวฟื้น ขุมแก้ว เป็นครูคนแรก ต่อมานายอรุณ กล้าเดินดง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกวันที่ 20 เมษายน 2505 อาคารเรียนชำรุดประชาชนได้บริจาคทรัพย์ วัสดุ สร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ กว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารกึ่งถาวรเนื่องจากขาดทุนทรัพย์

ต่อมาปี 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้อนุมัติงบจำนวน 290,000 บาท สร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 65,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2520 ขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ ปี 2536

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีกันทั่วหน้า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน